AAL-Onto - A Formal Representation of RAALI Integration Profiles

BIB
Welge, Ralph; Busch, Björn-Helge; Kabitzsch, Klaus; Laurila-Dürsch, Janina; Heusinger, Stefan; Lipprandt, Myriam; Eichelberg, Marco; Eichenberg, Elke; Engelien, Heike; Gök, Murat; Moritz, Guido; Hein, Andreas
Tagungsband Ambient Assisted Living, 7. Deutscher AAL-Kongress mit Ausstellung 21.-22. Januar 2014, Berlin
1 / 2014
inproceedings
VDE Verlag
VDE
RAALI
Roadmap AAL- Interoperabilität